1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli firmy, która jest dostawcą dla HR jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego.
2. Po zaakceptowaniu formularza przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z fakturą proforma.
3. Cena obejmuje możliwość uczestnictwa w wydarzeniu 2 reprezentantów firmy, oraz umieszczenia logotypu firmy na stronie wydarzenia: zdrowiepracownika.pl w sekcji Organizacje Wspierające, oraz na IV okładce informatora dystrybuowanego wśród uczestników.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
5. Rezygnację z uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora lub mailem na adres: marcin.piotrowski@nf.pl.
6. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia jednak nie później niż na trzy tygodnie przed terminem forum (9 marca 2018).
7. W przypadku wycofania zgłoszenia po upływie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia oraz zgłoszeń nadesłanych po 9 marca 2018 roku, osoba dokonująca zamówienia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
8. Nieodwołanie udziału w wydarzeniu w terminach przewidzianych warunkami uczestnictwa, brak uiszczenia opłaty zgodnie z otrzymaną fakturą proforma oraz nieobecność podczas kongresu i/lub warsztatów nie zwalniają z obowiązku dokonania zapłaty.
9. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego, dokonania wpłaty i nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
10. W przypadku, gdyby Forum Zdrowie Pracownika nie odbyło się z winy Organizatora – zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty w ciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie wydarzenia.
12. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratorów danych, podanych w formularzu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratorów danych oraz osób trzecich, z którymi współpracują. Administratorem danych osobowych jest organizator Forum Zdrowie Pracownika: Nowoczesna Firma SA z siedzibą przy ul. Puławskiej 457, 02–776 Warszawa nip: 5262843736 („Administratorzy danych”). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.
13. Zgadzam się na przetwarzanie przez Administratorów danych, podanych w formularzu danych osobowych przez udostępnianie w powyższym celu moich danych renomowanym przedsiębiorcom, z którymi Administratorzy danych współpracują. Administratorem danych osobowych jest organizator Forum Zdrowie Pracownika: Nowoczesna Firma SA z siedzibą przy ul. Puławskiej 457, 02–776 Warszawa nip: 5262843736 („Administratorzy danych”). Podanie danych jest dobrowolne. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawienia ich treści.